صفحه بعد مظلومانه ترين دفاع صفحه قبل
 شارون نخست وزير رژيم قصاب صهيونيستي چندي پيش در اقدامي خودخواهانه و متكبرانه، كليه موافقت هاي نمادين صلح اسلو- كمپ ديويد و طابا كه ميان حكومت خودگردان و رژيم صهيونيستي انجام گرفته بود به طور يكجانبه لغو نمود.
و اين نشان از خوي ددمنشي و فاشيستي اين رژيم سفاك مي باشد.
در هفته هاي اخير شاهد سومين سال انتفاضه بوديم كه با ورود پليد آريل شارون به مسجدالاقصي شروع شده است و طي اين دوساله مي توان گفت كه سخت ترين زمان عمر منحوس اين رژيم سپري شده است.
روي كار آمدن آريل شارون هم به عنوان آخرين تير تركش صرفا به جهت خنثي نمودن حركت انتفاضه مردم فلسطين بود و بس.
و در همين سال جوانان فلسطيني بزرگترين ضربات را به دشمن وارد نمودند كه در طول پيدايش اين غده سرطاني، حتي در جنگهاي اعراب و اسرائيل نپذيرفته بود و اين حركت باعث اعتبار و خودباوري آنان گرديده است.
كم شدن فاحش ورود جهانگردان كه يكي از منابع درآمد اسرائيل مي باشد، فشار بين المللي در رابطه با پذيرش قطعنامه هاي سازمان ملل در رابطه با حق و حقوق مردم فلسطين، اعتراضات داخلي به سياست هاي آريل شارون مهاجرت معكوس يهوديان از اسرائيل به كشورهاي مبدا و ديگر، تغيير ميزباني مسابقات وزنه برداري جهان، عليرغم پافشاري اسرائيل به دليل ناامن بودن، همه و همه از ثمرات خون جوانان و حركت انتفاضه است كه به سلاح ايمان هم مجهز شده اند.
بي شك يكي از اثرگذارترين عمليات جوانان فلسطيني عمليات شهادت طلبانه آنان است كه بدون ترديد ثمرات كنوني، بخش اعظم آن مرهون خون چنين شهدايي است.
وقتي مي بينيم سردمداران حكومت اسرائيل و آمريكا تمام سعي خود را در جهت توقف چنين عملياتي بكار مي بندند و از ياسر عرفات و ديگران مصرانه خواستار توقف و محكوم نمودن چنين عملياتي مي شوند مي توانيم به عمق و اثرگذاري اين عمليات و جانفشاني ها پي ببريم.
سياست آريل شارون و اسرائيل به مثابه سگهاي ولگردي است كه اگر جلوي آن خود را ببازي و فرار كني، پارس كرده و چنگ و دندان خود را نشان مي دهد و نمونه مصداق عيني اين موضوع مبارزات و ايستادگي شيعيان جنوب لبنان با كمترين امكانات موجود در مقابل رژيم تا دندان مسلح است كه با آئينه تمام نماي كشورهاي اسلامي بخصوص مردم فلسطين قرار گيرد كه چگونه با مقاومت و جنگ فرسايشي كه نقطه ضعف اين رژيم خونخوار مي باشد توانستند اثرات مرگباري بر اين رژيم غاصب وارد نمايند كه آنها سراسيمه عقب نشيني و فرار را بر قرار ترجيح دادند.
با توجه به كشتار كودكان و جوانان فلسطيني در رام ا...و جنين و غيره توسط اسرائيل كه از تمام امكانات موجود خود براي پيشبرد اميال ناحق خود استفاده مي كند و از هيچ كوششي براي بقاي خود فروگذار نيست، پس بايد مردم فلسطين براي احقاق حق و حقوق خود بر شدت مبارزات خود كه حول محور حركت انتفاضه و استقامت حول محور ايمان به خدا كه در رأس آن عمليات استشهادي است بيفزايند و به غاصبان فلسطين بفهمانند به قول امام راحل مكتبي كه شهادت دارد اسارت ندارد.
با توجه به عملكرد امروز اسرائيل كه نشان مي دهد به هيچ قطعنامه اي پايبند نيست، مردم فلسطين بايد بدانند آنچه بدست مي آيد به واسطه مبارزات و استقامت آنهاست و در پاي ميز مذاكره استقلال و تماميت ارضي بدست نمي آيد.
مردم فلسطين هم بايد با اتكا به خداوند متعال هر روز به استمرار حركت انتفاضه كه در رأس آن عمليات استشهادي است بيفزايند كه همانا مي توان گفت مظلومانه ترين دفاع است.
صفحه بعد صفحه قبل