صفحه بعد سلب امنيت رواني ازشهرك نشين هاي صهيونيست صفحه قبل
  با نگاهي به اين استراتژي اسرائيل اين نتيجه حاصل مي شود كه انتفاضه يك مانع عمده و اساسي در تضمين امنيت ملي اين رژيم به حساب مي آيد يعني قيام انتفاضه سبب مي شود كه اين رژيم نه تنها نمي تواند امنيت ملي كشورهاي ديگر از جمله جمهوري اسلامي ايران را به خطر بيندازد بلكه خود در گرداب ناامني فرو رفته كه تا كنون نتوانسته از آن خارج شود.
لذا نبود انتفاضه يعني فراغ بال اسرائيل براي به مخاطره افكندن امنيت ملي واحدهاي سياسي ديگر كه جمهوري اسلامي ايران در صدر آن قرار مي گيرد.
ب - خطر اسرائيل با وجود انتفاضه: قيام مردمي فلسطين با ابزار سنگ و فلاخن خسارات زياد جاني، مالي، رواني و در نهايت امنيتي به اسرائيل وارد كرده است به طوريكه اين رژيم تمام هم و غم خود را براي سركوب قيام انتفاضه از طرق مختلفي چون قتل عام، تشكيل جوخه هاي ترور، تخريب منازل و آواره كردن مسلمانان فلسطين به كار نبرد.
بزرگترين خطري كه انتفاضه براي اسرائيل ايجاد كرده است خطر امنيتي مي باشد به طوريكه تبعات آن از لحاظ رواني، مالي و جاني تأثيرات بسيار زيادي بر روي آنان گذاشته و مهمتر اينكه آنها را از لحاظ داخلي به خود مشغول كرده است و اين سبب مي شود تا از توجه اين رژيم به خارج از مرزها كاسته شود.
از اين روي تقويت انتفاضه يعني تقويت ناامني در داخل اسرائيل و بالعكس عدم حمايت از انتفاضه يعني خروج اسرائيل از ناامني و دستيابي به امنيت ملي مثبت و جزم كردن عزم خود براي به خطر انداختن امنيت ملي ديگران در راستاي سياست توسعه طلبي ارضي و تشكيل امپراطوري بزرگ اسرائيل مي باشد.
لذا سياست منطقي اتخاذ شده از سوي جمهوري اسلامي ايران در قبال اسرائيل در كنار اهداف ديگر حمايت از قيام مردمي فلسطين و فشار از درون يا خود مشغولي اين رژيم و در نهايت ايجاد ناامني مي باشد تا از اين طريق حاشيه امنيتي قدرتمند براي خود ايجاد كند كه همانا تأمين امنيت ملي مي باشد.
براي پي بردن به ميزان و وسعت تأثير انتفاضه بر روي رژيم اسرائيل در اينجا به چند مورد آن اشاره مي شود كه هر يك از اين موارد در واقع نشان دهنده حجم تأثيري منفي انتفاضه بر روي امنيت ملي اسرائيل و نقطه مقابل آن يعني تأمين امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
از اين روي اشاره به اين موارد نشان مي دهد كه خطر اسرائيل براي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با وجود انتفاضه بسيار كمتر از زماني است كه هيچگونه ناامني از لحاظ داخلي اين رژيم را تهديد نمي كند.
تأثيرات منفي انتفاضه بر روي رژيم اسرائيل الف - آثار رواني: تصور آني انفجار بمب در اتوبوسها، فروشگاهها، ايستگاهها و حتي منازل شخصي، آرامش فكري و زندگي مطمئن توأم با امنيت را از اسرائيلي ها گرفته است.
اين احساس ناامني باعث رشد افسردگي و بيماريهاي رواني در ميان شهروندان اسرائيل به خصوص در مناطقي كه قيام انتفاضه در جريان مي باشد شده است.
براي مقابله با افسردگي و ناراحتي هاي روحي و رواني ناشي از انتفاضه مسلمانان فلسطين شهروندان اسرائيل روي به استفاده از داروهاي مسكن و اعصاب با دوز بالا آورده اند.
مصرف داروهاي اعصاب و مسكن در بيت المقدس كه شدت درگيري ها در آنجا بيشتر است بسيار چشمگيرتر مي باشد و داروخانه ها اعلام كرده اند كه فروش اينگونه داروها نسبت به سال پيش، بيش از 100 درصد افزايش داشته است.
حتي در بقيه نقاط فلسطين اشغالي نيز مصرف اين داروها رشدي برابر با 35 تا 50 درصدي داشته است.
50 به گفته دكتر »اومر پورات» سخنگوي داروخانه هاي زنجيره اي »سوپر فارم» وضعيت داروخانه خود شاهدي بر اين مدعي است: »درخواست براي داروهاي مسكن آنقدر بالا رفته كه ما نمي توانيم پاسخگوي نيازهاي مردم باشيم.
بمبها و گلوله بارانهاي موجود موجب گشته تا مردم به تدريج كنترل اعصاب خود را از دست بدهند و ديگر احساس امنيت نكنند.
»51 عملياتهاي استشهادي جوانان مبارز فلسطين در ميان اسرائيل چنان رعب و وحشتي ايجاد كرده است كه سبب شده اسرائيلي ها روي به استفاده از قرصهاي آرام بخش بياورند.
وضع به گونه اي شده كه داروخانه ها تقريباً همه موجودي قرصهاي اعصابشان را مي فروشند و جمعيت هاي روان درماني با شدت هرچه تمامتر در تكاپو هستند تا اعصاب مردم را سر جايش برگردانند »يهوديت يوفال»، »رئيس مركز ناتال» با اشاره به افزايش مصرف قرصهاي آرام بخش در اسرائيل مي گويد: » تعداد زيادي در ليست انتظارند اين در تاريخ كشور بي سابقه است.
»53 روزنامه صهيونيستي »ايدئيوت آهرونوت» در يكي از شماره هاي آذرماه خود به نقل از سازمانهاي خدمات روانپزشكي نوشت: از زمان آغاز انتفاضه حدود 50 درصد به ميزان مراجعه افراد به دفاتر روانكاوي و روانپزشكي افزوده شده است و بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده تعداد آنها از اين ميزان نيز فزونتر خواهد رفت.
به گفته اين سازمانها اكثر مراجعه كنندگان آنها صهيونيستهاي ساكن قدس و شهركهاي كرانه باختري و نوار غزه مي باشند و اكثر مراجعه كنندگان از كابوسهاي شبانه، عدم تمركز، ترس مفرط و افت تحصيلي رنج مي برند.
اين افسردگي و مشكلات رواني از زمان شروع انتفاضه اول در 1987 بعد انتفاضه دوم تا زمان فعلي (.
2001 م) روز به روز در ميان شهروندان اسرائيلي گسترش مي يابد.
مردم اسرائيل به طور كلي احساس عدم امنيت بيشتري در مقايسه با گذشته مي كنند و طراحان و مقامهاي نظامي اسرائيل خود را با مشكلات امنيتي جديدي روبرو مي بينند كه اسلافشان در گذشته با آن روبرو نبودند.
54 حتي موج ناامني ايجاد شده براي شهروندان سبب گشته تا رژيم اسرائيل از كليه امكانات و راهكارها براي اعاده امنيت استفاده كند.
حتي اين وضعيت سبب گشته تا اين رژيم دست به زره پوش كردن اتوبوسها بپردازد.
اين اتوبوسها با موافقت ارتش اسرائيل و احياناً با اسكورت خودروهاي نظامي كه در جلو و عقب اتوبوس حركت مي كنند در جاده هاي كرانه باختري و نوار غزه رفت و آمد مي كنند با آغاز ناآرامي ها تعداد مسافران اينگونه اتوبوسها افزايش يافته است.
سخنگوي شركت اتوبوسراني »ايگد» در اينمورد مي گويد: »پيش از آغاز حوادث ]انتفاضه[ رفت و آمد مردم از صبح تا شب ادامه داشت اما اين روزها اتوبوسها در شب خالي از مسافرند.
55موج ناآرامي ها و عملياتهاي استشهادي جوانان مبارز فلسطين همراه با انفجار بمبهاي دستي در مكانهاي عمومي و حتي خصوصي، بزرگترين ضربه روحي و رواني را به شهروندان اسرائيل وارد كرده است.
شهرونداني كه وجود امنيت را به عنوان بزرگترين خواست خود براي زندگي در سرزمين فلسطين اشغالي عنوان مي دارند.
ناتواني رژيم اسرائيل در تأمين امنيت و آرامش زندگي براي شهروندان سبب كاهش مشروعيت اين رژيم گشته كه تبعات عمده آن علاوه بر افزايش هزينه نظامي براي كنترل انتفاضه، به راه افتادن موج شديد مهاجرت معكوس در سرزمينهاي اشغالي مي باشد.
صفحه بعد صفحه قبل