صفحه بعد ديدگاههاي راجع به صهيونيسم صفحه قبل
 
اعلاميه بالفور خطاب به بارون راتچيلد: دولت علياحضرت تاسيس ميهن ملي براي مردم يهود را در فلسطين با امعان نظر مي نگرد و از هرگونه تلاشي براي تحقق اين هدف كوتاهي نخواهد كرد. بايد اين نكته به روشني درك شود كه كاري نبايد انجام گيرد كه حقوق مدني و ديني جوامع غير يهودي موجود را در فلسطين يا حقوق و جايگاه سياسي يهوديان را در كشوري ديگر مختل كند.

۲ نوامبر۱۹۱۷
اگر من يك رهبر عرب بودم، هرگز موافقت نامه اي را با اسرائيل امضا نمي كردم. طبيعي است: ما كشورشان را گرفته ايم. درست است كه خدا وعده آن را به ما داد، اما اين چه ربطي به آنان دارد؟ خداي ما خداي آنان نيست. يهودي ستيزي، نازيها، هيتلر، آشويتس وجود داشته است، اما آيا خطاي آنان بود؟
آنان جز يك چيز نمي بينند: ما آمده ايم و كشورشان را دزديده ايم. چرا ما را بپذيرند؟

ديويد بن گوريون، اولين نخست وزير اسرائيل

بين خودمان باشد، بايد روشن باشد كه در اين كشور جايي براي هر دو مردم نيست. اگر اعراب در اين كشور كوچك باشند، به اهدافمان دست نخواهيم يافت. هيچ راهي جز انتقال اعراب از اينجا به كشورهاي همسايه وجود ندارد همه آنان حتي يك روستا و يك قبيله هم نبايد بماند.
جوزف ويتز، رئيس اداره استعمار آژانس يهود، ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۷
چگونه مي توانيم سرزمينهاي اشغالي را باز پس دهيم؟ كسي نيست كه به او برگردانيم.

گلداماير ۸ مارس۱۹۶۹

بن گوريون در سال ۱۹۴۸ هشدار داد بايد كاري كنيم كه آنان (فلسطينيان) ديگر باز نگردند. وي با دادن اطمينان خاطر به صهيونيستها در اين مورد كه فلسطينيان هرگز به خانه هايشان باز نخواهند گشت، گفت: پيران خواهند مرد و جوانان فراموش خواهند كرد.
روستاهاي يهوديان به جاي روستاهاي اعراب ساخته شد. حتي نمي توان نام اين روستاهاي عرب را متوجه شد و من شما را مقصر نمي دانم چون كتابهاي جغرافيا ديگر وجود ندارد. نه فقط اين كتابها وجود ندارد، بلكه روستاهاي عرب نيز ديگر نيستند. ناهال به جاي محلول سر برآورد با كيبوتزگوات به جاي جبات، كيبوتز ساريد به جاي هونيفيس و كفار يهوشوا به جاي تل اشمن، نقطه اي نيست كه قبلاً در آن جمعيت عرب ساكن نبوده باشد.

موشه دايان ۴ آوريل ۱۹۶۹

چيزي به نام فلسطينيان وجود ندارد، آنان هرگز وجود نداشته اند؟
گلداماير نخست وزير اسرائيل ۱۵ ژوئن ۱۹۶۹
من شباهتهاي زيادي را در سركوب سياهپوستان در آفريقاي جنوبي و فلسطينيان مي بينم.

دنيس گلدبرگ

(دنيس گلدبرگ يك يهودي آفريقاي جنوبي كه به جرم تلاش براي براندازي حكومت آپارتايد به زندان ابد محكوم و سپس با پا درمياني مقامات اسرائيل آزاد شد. اما وي در اسرائيل نماند و به لندن رفت.)
ما بيرون رفتيم و بن گوريون همراه ما بود. الون سئوال خود را تكرار كرد: با جمعيت فلسطينيان چكار بايد كرد. بن گوريدن دستش را طوري تكان داد كه مي گفت: بيرونشان كنيد!

اسحاق رابين ۲۳ اكتبر ۱۹۷۹

اسرائيل بايد از سركوب راهپيمايي هادر چين بهره برداري مي كرد، يعني زماني كه توجه دنيا به اين كشور معطوف شده بود و انفجارهاي بزرگي را در ميان اعراب صورت مي داد.

بنيامين نتانياهو، نخست وزير سابق اسرائيل
۲۴ نوامبر ۱۹۸۹

من يك سپاهپوست آفريقاي جنوبي هستم و اگر مي خواستم توصيف ديگري بكنم، آنچه در نوار غزه و كرانه غربي مي گذرد، مي تواند وقايع آفريقاي جنوبي را توصيف كند.
سراسقف دزموند توتو ۲۵ دسامبر ۱۹۸۹
صفحه بعد صفحه قبل