صفحه بعد صيهونيسم در اسرائيل / فلسطين صفحه قبل
 
ملت بزرگ سربلند و متمدني مانند آلما ن كه در رشته هاي مختلف علم و صنعت فلسفه هنر الهيات پيشرفت شاياني كرده بود بخود اجازه رار تا در سالهاي ۱۹۳۰فريب تفكرات وحشتناك نازيسم را بخورد.در كشور ديگر اروپائي مانند فرانسه رهبران روشنفكران فريب تفكرات ايده لوژي اشتراكي سوسياليستي را خوردند كه دها مليون قرباني داشت.در مقابل اشتباهات مكرر افراد تحصيل كرده روشنفكر و صادق ميتوان آنرا در شرايط فعلي درك نمود. ؤفور اطلأعات وعدم آينده نگري ما را خودآگاهانه كور ميكند. بر عكس تصور عمومي تاريخ علم تحولأتي است كه تكرار نميشود. جنگ آينده شبيه جنگ گذشته نخواهد بود. نازيسم و كمونيسم بر نخواهند گشت همينطور شوا تكرار نخواهد شد. كلمه عبري كه بمعني فاجعه و نابودي است.بشر هميشه با موقعيت هاي جديدي مواجه ميشود. جنايت و قباحت عملي در وجدان بشري اثرنميكند مگر اينكه علني گردد.عصر ما از اين اصل نميگريزد.امروز ميتوانيم اظهار كنيم عنصري كه در دل خود تخم يك فاجعه را پرورش ميدهد كاملأ نا شناخته مانده . اين ماده در خلال يك قرن توسط گروه معتبري از جامعه يهودي افشا شده است همانهائي كه تفكرات صيهونيستي را بيان ميكنند.در ميتولوژي يهوديان يهوه وعده سرزمين موعود را به قوم برگزيده داده است. آين تفكرات از اواخر قرن نوزدهم ميلادي توسعه يافته و در سال ۱۹۴۷ توسط سازمان ملل كشور اسرائيل تاسيس شد. دولتي كه خالق جنگهاي خونين قتل عام غصب زمينهاي فلسطينيان با زور تحقير و دفع بلد همراه بوده. شكنجه گروگان گيري قتل توسط دولت در جهت منافع استعماري روش هاي بي رحمانه اي بود كه اسرايئل از آن استفاده ميكرد.واكنش فلسطينيان در پاسخ اين اعمال استفاد ه از تروريسم بود كه شرورانه كوشش ميشود در افكار عمومي منشا آن مخفي گردد. منشا اي اعمال سياست تصويه نژادي آپارتايد و سياست مبني بر اختلأف نژادي است.صيهونيسم اگر خنثي نشود به فاجعه تبديل ميشود. هم براي قوم يهود كه آنرا تغذيه كرده و هم براي اقوام ديگر.
قسمت دوم

در مقابل اين موقعيت هرج و مرج كه توسط سازمان ملل بطور ناشيانه اي تهيجشد و جنگ دائمي پنجاه ساله اي بوجود آمدكه پايان آن احيانا فجيع و خيلي دور است چه اميدي ميتوانيم داشته باشيم و چه ميتوانيم بكنيم.هدف من در هر حال جمع آوري مارك تاريخي و بيغرضانه است عناصر اصلي مبناي اين ايده لوژي بايد شناخته شود و نبايد آنچه را كه اين عقايد مذهبي براي بشريت بارمغان آورده است فراموش كنيم. در عصر خود بنام حق جنگهاي صليبي تفتيش عقايد جنگهاي مذهبي كاتوليك ها و پروتستانها و جنگهاي مذهبي بين فرق مختلف اسلام صورت گرفت. همانطور كه تروريسم اسلامي براي مسلمانان تلخ بود صيهونيسم هم ميوه تلخ يهوديت است ( نويسنده اسلام طالبان را با صيهونيسم مقايسه ميكند)نبايد فراموش شو دكه تاسيس دولت اسرايئل اشتباهي بود در تعقيب يك قتل عام علني و انگيزه آن فاسد بود. هدف از اين نوشته ها مطالعات تفكرات صيهونيسم است با ديدگاه مشخص يهوديت آن كه توسط مفسران فراموش شده است.بدون شناخت كامل تمام مباحث كاملا ناقص است. نظر گاه مشخص و محدود اين نوشته بنظر مي رسد براي آنهائي كه بر عليه صيهونيسم مبارزه ميكنند مناسب باشد. اين تصور جالب واقعيت ندارد. نظر مناسب داشتن با يك قوم زجر كشيده بهيج وجه تائيد اعمال منفي آنها و نقاط ضعفشان نيست. نظر به روش تهديد و تروريسم روشنفكري و امتزاج ضد صيهونيست و ضد يهودي ميدانم كه نظراتم توسط محافظان گوش بزنگ سريعا با دشنام و اتهام ضد يهودي مواجه ميشود. كمترين انتقاد از سياست اسرائيل يا نظرات مساعد با فلسطينيان نژاد پرستي تلقي ميشود فلسطيني ها حق اظهار وجود ندارند و اگر كسي از آنها دفاع كند توسط خبرنگاران سياستمداران و حتي نويسندگان به داشتن تمايلات ضد يهودي متهم ميشود.در روحيه بعضي ها اگر يك غير يهودي از كلمه قوم يهود استفاده كند و از اردوگاهاي نازي صحبت نمايد مشكوك بنظر ميرسد. بن باسا و آتياس در كتاب آيا يهوديان آينده اي دارند نوشته كه تشكيلات صيهونيست مرا بعلت اينكه موضوعات بالقوه فاسد در فرهنگ يهودي را افشا ميكنم ضد يهودي معرفي ميكنند. اما آيا يهوديت تنها تشكيلاتي است كه اين عوامل را بهمراه دارد.چند سال است كه مسيحيت هم با تاسف عميق اعمال و نوشته جات شومي را قبول ميكند آيا يهوديان قادر نيستند كه اين عمل را انجام دهند. چه فكر ميكنند در پايان آنهائي كه مانند من و بسياري ديگر يهودي و غير يهودي صيهونيسم را ايده ئو لوژي فوقالعاده خطرناكي ميدانند كه از يهوديت فقط تنفر از بيگانگان و مليت گرائي را ميفهمند و نقش راهنمائي هاي پيغمبران يهودي را براي جهانيان فراموش ميكنندتشكيلات فعلي جز خيانت عادي كه صلح جهاني را به خطر مي اندازد نيست. در ميان دلايلي كه ارزش دفاع را دارند و مخصوصا كه غربي ها مستقيما مسئول آن هستند و ميتوانند كاملا عكس العمل نشان دهند آنچه كه بنظر من پس از مطالعات ارزش عمده اي را دارد اينست كه اين امكان وجود دارد كه با نگاه به تاريخ و اخبار اشاعه شده توسط خبرنگاران شجاع يهودي كه اكثرا از جامعه خود ترد شده واز اطلاعات دقيق نوشته شده توسط نويسندگان مورد اعتماد و همينطور ادعا نامه هاي مستند و حتي نوشته جات فكاهي ننگ نامه در مقابل بي تفاوتي و بي غيرتي سياستمداران گرفته شده اين نتيجه گيري حاصل مي شو دكه ميتوانيم بمنظور مقابله با اين مسئله پيش بيني دقيقي بكنيم.
صفحه بعد صفحه قبل