خواب شوم مسيحيان صهيونيست صفحه قبل
 با شروع حمله نظامي آمريكا و انگليس به عراق، تحليل گران و نويسندگان بسياري در مورد ابعاد مختلف نظامي، سياسي و استراتژيك اين جنگ به تحليل و بررسي پرداختند. اما با وجود اين حجم بزرگ مطالب، هنوز بعد ديگري از اين تهاجم كه همان جنبه مذهبي قضيه است، از ديد تحليل گران مخفي مانده است.
اعلام جنگ آمريكا به عراق و اشغال نظامي آن براساس فشارها، عقايد و ايده هاي گروهي با نام «مسيحيان صهيونيست» صورت گرفته است. مسيحيان صهيونيست، تحت تأثير عقايد مذهبي خود، تفسيري مذهبي از اين جنگ ارائه مي دهند. به عقيده آنان، جنگ عراق پيش زمينه حوادث قبل از ظهور مسيح است و وقوع اين جنگ، بر پيشگويي هاي كتاب مقدس مهر تأييد مي زند. مسيحيان صهيونيست، از اعضاي مكتب و اعتقادات مسيحيت به شمار مي آيند، كه سعي دارند با مطالعه جزء به جزء كتاب مقدس (عهد قديم و جديد) و با تكيه بر عصمت حرفي آن، وقايع آينده را پيشگويي و تفسيركنند. همين اعتقاد ويژه، اين گروه را از ديگر انديشمندان مسيحي متمايز مي سازد.
پايه اعتقادات اين مكتب در قرن نوزدهم و تحت تأثير نگرشي ويژه به كتاب مقدس (عهد قديم و جديد) شكل گرفت. بر طبق اعتقادات آنها، تاريخ بشريت به هفت عصر تقسيم مي شود؟
در حال حاضر، جهان در حال پشت سر گذاشتن دوره ششم حيات تاريخي خود و آماده شدن براي ورود به عصر هفتم كه همان ظهور مسيح است، مي باشد.
براساس پيشگويي ها، در عصري كه ما زندگي مي كنيم، فجايع بي سابقه و حوادث بسياري اتفاق مي افتد كه در نهايت به آخرين جنگ سرنوشت ساز بشريت يا همان «آرماگدون» ختم مي شود.در اين جنگ، مسيح دشمنان خود را از بين برده و سلطنت هزار ساله خود را بر پا مي كند. به همين دليل به پيروان اين عقيده، «هزاره گرا» گفته مي شود. اكثر طرفداران اين مكتب كه بالغ بر 12 ميليون نفر هستند، در آمريكا مستقر مي باشند. عده اي از آنها كرسي هاي كنگره و پست هاي مختلف در سطوح گوناگون را در دولت كنوني آمريكا، دراختيار دارند.
مي گويند خود «جرج بوش»، رئيس جمهور آمريكا، نيز يكي از مسيحيان صهيونيست است. او به طور مرتب در جلسات مطالعه و تفسير كتاب مقدس شركت مي كند و آنرا يكي از آيين هاي مهم مذهبي مي داند.
همچنين تعدادي از همكاران و هم قطاران جرج بوش نيز عضوي از مسيحيان صهيونيست به شمار مي آيند كه از آن جمله مي توان «دونالد اوانس» دبير بازرگاني را نام برد كه به لحاظ نفوذ با «بيلي گراهام»، كشيش مسيحي صهيونيستي، كه در طول مبارزات انتخاباتي بوش در كنار او و در جلسات، مؤعظه مي كرد، برابري مي كند. مسيحيان صهيونيست عقيده دارند كه براساس پيش گويي ها اشغال عراق پيش زمينه وقايع قبل از ظهور مسيح است. آنان اعتقاد راسخي به پيش گويي هاي مطرح شده در كتاب «مكاشفات يوحنا» (عهد جديد) دارند.
عليرغم متن بسيار مبهم و نمادين اين پيشگويي ها در كتاب مقدس، فصل هاي مربوط به «عراق» بسيار واضح آمده است. در كتاب مقدس، عراق با نام «بابل» معرفي شده است.
با وجود اينكه در طول تاريخ، عراق بارها مورد هجوم بيگانگان قرار گرفته است، مسيحيان صهيونيست عقيده دارند كه تصرف عراق توسط آمريكا با ظهور مجدد مسيح مرتبط است و بر طبق عقيده مسيحيان صهيونيست عقيده دارند كه تصرف عراقي توسط آمريكا با ظهور مجدد مسيح مرتبط است و بر طبق عقيده مسيحيان صهيونيست، طرح تقسيم عراق به سه ناحيه، احتمالا با عبارت «و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت...» منطبق است. حتي اين گروه لشكري از كشيشان صهيونيست را به عراق فرستاده اند تا مردم عراق را متقاعد كنند كه تصرف كشورشان، امر محتوم الهي بوده است و در پيش گويي هاي كتاب مقدس به صراحت به آن اشاره شده و آنها بايد آن را بپذيرند. «گراهام فرانكلين» در مورد اين مبلغين گفته است، آنها به عراق رفته اند تا به عنوان يك مسيحي، عشق و علاقه خود را به مردم نشان دهند و آنها اين كار را با نام مسيح انجام مي دهند.
براساس عقايد مسيحيان صهيونيست، بسياري از متون كتاب مقدس و از جمله سرود مذهبي «حزقيال نبي»، كه در عهد عتيق آمده است. به لزوم تجمع يهوديان در فلسطين و تشكيل حكومت يهودي اشاره مي كند و حتي عقيده دارند كه يهوديان بايد به سوي فلسطين مهاجرت كنند، تا نقش خود را در وقايع دوران ظهور مسيح ايفا نمايند.
با نگاهي به گذشته در مي يابيم كه اعتقاد مسيحيان صهيونيست به اين موضوع، حتي به قبل از تولد جنبش صهيونيسم برمي گردد، و آنها از آن زماني سعي بر تحقق اين پيشگويي ها داشته اند.
و حتي امروز كه سال ها از زمان تاسيس اسرائيل مي گذرد، مسيحيان صهيونيست تمام تلاش خود را براي جذب يهوديان از اقصي نقاط جهان به سوي اسرائيل، انجام مي دهند.
مسيحيت صهيونيست شامل ده ها انجمن است كه مهمترين آن «سفارت مسيحيت» واقع در اورشليم، به شمار مي آيد.
مسيحيان صهيونيست براساس مطالب كتاب سفر پيدايش تورات، تلاش مي كنند تا حكومت اسرائيل را از نيل تا فرات گسترش دهند.
تورات، سفر پيدايش، باب پانزدهم، رديف 18:
«در آنروز خداوند با ابرام عهد بست و گفت، اين زمين را از نهر مصر تا به نهر عظيم، يعني نهر فرات به نسل تو بخشيدم.»
به همين علت است كه مسيحيت صهيونيسم با فرآيند صلح خاورميانه به شدت مخالف است. و از دولت اسرائيل مي خواهند كه سرزمين هاي اشغالي را يكپارچه سازد. آنان همچنين به دليل اعتقاد خود مبني بر ساخت معبد سليمان و اينكه معبد سليمان در زير مسجد الاقصي واقع است، به شدت سعي در تخريب مسجد الاقصي دارند. براساس اعتقاد آنان، مسيح پس از ظهور در معبد سليمان نماز مي گذارد، پس مسيحيان بايد تا زمان ظهور مسيح مراسم عبادي و قرباني خود را مطابق شريعت موسوي در معبد سليمان تمرين كنند.
همچنين مسيحيان صهيونيست در حال آماده سازي خود هستند تا در صورت محيا شدن شرايط با مسلمين وارد جنگ شوند و وقوع اين جنگ را براساس پيش گويي ها محتوم مي دانند.
مسيحيان صهيونيست برخلاف نظر اكثريت كليساهاي ديگر، مخالفان يهوديت و يهوديان- كساني كه خود را مردم برگزيده خداوند مي دانند- دشمن و محور شرارت محسوب مي شود.
براساس عقايد آنان، فلسطينيان، اعراب و مسلمين دشمنان يهوديت هستند و بايد با آنها جنگيد. آنان اين موضوع را به صراحت در كنفرانس هايشان مطرح مي كنند و در مقالاتشان مورد بحث و بررسي قرار مي دهند.
بنابراين از نظر آنان، تروريست بودن اعراب و مسلمين امري عادي و مسلم است.
«جي آر گراهام» در يكي از كتاب هايش مي گويد: اسلام يك دين شيطاني است و قرآن عامل تحريك مسلمين به سمت خشونت است.
پيروان اين انديشه، دولت آمريكا را به همراهي با اسرائيل درجهت ازبين بردن تمامي امكانات و توانايي هاي مسلمين كه به عنوان خطري براي حيات اسرائيل مي باشد كرده اند.
آنان آينده جهان را به بدترين شكلي متصور مي شوند و وضعيت جهان را به بدترين شرايط آخرالزمان سوق مي دهند وبراي رسيدن به اين هدف ازهيچ تلاشي فروگذار نمي كنند، زيرا به عقيده آنان پيشگويي هاي كتاب مقدس اينگونه مي گويند.
«پت رابرتسون»، كشيش معروف مسيحي صهيونيستي عقيده دارد: «وضعيت جهان، نبايد به سوي صلح و بهبود حركت كند، جهان را بايد به سمت بدترين شرايط ممكن سوق داد، مسيحيان بايد بياموزند كه چگونه موجب تأخير ظهور مسيح نشوند. بنابراين حتي مسيحيان نبايد نگران آسيب هاي زيست محيطي باشند، زيرا براساس پيش گويي ها، اين امر مقدمه ظهور مسيح است.»
از نگاه آنان، وقوع جنگ ها پيش زمينه ظهور مسيح است و نبايد براي توقف جنگ و يا برقراري صلح تلاش صورت گيرد. زيرا آنها عقيده دارند قبل ازظهور مسيح صلحي وجود ندارد و همه جهانيان در جنگ به سر مي برند.
«جيم رابرتسون» يكي از كشيشان معروف تلويزيوني مي گويد: «قبل از ظهور مسيح صلحي وجود ندارد، و تا قبل از ظهور مسيح هر تلاشي براي برقراري صلح، بي معني و برخلاف گفتار خداوند و مسيح است».
«استراسبورگ» سرپرست يكي از سايت هاي اينترنتي كه به جمع آوري و بررسي و تطبيق وقايع پيش از ظهور مسيح مي پردازد، مي نويسد: «من از واقعه يازدهم سپتامبر بسيار خشنود شدم. و مؤمنين به علت جو عمومي حاكم به دروغ از وقوع اين حادثه اظهار تأسف كردند، اما آنان از عمق وجودشان، ايمان دارند كه اين حادثه، خواست آنان كه همان ظهور مسيح است، را محقق مي سازد.
صفحه قبل