سيا و جنگ سرد فرهنگى    ده ارباب رسانه هاى آمريكا
   سينما يا نمايش استراژدى    هزاره جديد; عصرى متفاوت
   جنگ براى نفت    زواياى پنهان همزادسازى
   مكانيزم و هدف غول هاى رسانه اى    زوال عقل به شيوه آمريكايى
   اينترنت، ويران گر بنيان هاى دموكراتيك    چه كسى رسانه ها را اداره مى كند؟
   هزينه ايجاد يك امپراطورى چيست؟    مهندسى ژنتيك و پايان ماهيّت آدمى
   چرا آمريكايى ها خودكشى مى كنند؟    ويژگى هاى عصر بيوتكنولوژى