پيوست‏

فهرست بخش‏ها و رساله‏هاى ميشنا و تلمود

نام بخش و شماره فصل شماره صفحه شماره صفحه‏
رساله‏هاى زير در ميشنا تلمود در تلمود محتواى بخش يا رساله‏
مجموعه آن بابلى اورشليمى‏
بخش زراعيم‏
رساله بِراخوت 9 64 68 دعاها، بركات‏
رساله پئا 8 - 37 احكام خوشه‏ها و خيرات‏
رساله دِماى 7 - 34 احكام محصولى‏كه پرداخت عشريه آن مشكوك است‏
رساله كيلئَييم 9 - 44 احكام مربوط به‏انواع مختلف بذرها،درختان‏وحيوانات‏
رساله‏شِويعيت 10 - 31 احكام سال هفتم‏
رساله‏ترومُوت 11 - 59 يارى رساندن به كاهنان‏
رساله‏مَعَسِو 5 - 26 عشريه محصولاتى كه به لاويان و فقرا داده مى‏شود
رساله‏مَعَسِر شِنى 5 - 28 عشريه دوم و آوردن آن به اورشليم‏
رساله حَلاّ 4 - 38 درباره گرده‏نانى كه ازهرخمير به‏كاهن بخشيده‏مى‏شود
رساله عُورلا 3 - 20 ممنوعيت برداشت محصول از درختان تا چهار سال‏
رساله بيكوريم 3 - 13 احكام مربوط به تقديم نوبر ميوه‏ها به معبد سليمان‏
بخش موعد
رساله شبات 24 157 62 احكام مربوط به روز شبات (شنبه)
رساله عرووين 10 105 65 احكام اعمال مجاز در روز شبات‏
رساله پساحيم 10 121 71 احكام‏مربوطبه‏خميرمايه،خميروقربانى روزعيدپسح‏
رساله شقاليم 8 - 33 ماليات‏وخراجى‏كه‏به‏معبدوبراى‏مراسم‏معبدپرداخت‏مى‏شود
رساله يُوما 8 88 42 احكام قربانى و روزه يوم كيپور
رساله سوكا 5 56 26 احكام برپا كردن سايبان‏ها، چهارنوع محصول و برگزارى مراسم درمعبد
رساله بِصا 5 40 22 احكام عمومى عيد
رساله رُوش 4 40 22 احكام رأس السنه يا روز سال يا ماه و دميدن هَشانا در شوفار و دعاهاى رأس السنه‏
رساله تَعْنيت 4 31 26 ايّام رسمى روزه‏
رساله مگيلا 4 32 36 احكام مربوط به جشن پوريم‏
رساله موعد قاطان 3 29 19 احكام مربوط به ايام ميانى عيدهاى پسح و سوكوت‏
رساله حگيگا 3 26 22 هَلاخاهاى مربوط به مراسم زيارت معبد بخش ناشيم‏
رساله يواموت 16 122 85 احكام مربوط به ازدواج بيوه با برادر شوهر، ممنوعيت‏هاى ازدواج و شهادت بر فوت‏
رساله كِتووُت 13 112 72 احكام عقد ازدواج و قراردادهاى خاص‏
رساله نداريم 11 91 40 انواع گوناگون نذرها و احكام مربوط به آنها
رساله نازير 9 66 47 احكام مربوط به نذيره‏ها
رساله سُوطا 9 49 47 احكام مربوط به زن محصنه، مقتولى كه قاتلش نامعلوم است و احكام جنگ‏
رساله گيطين 9 90 54 احكام طلاق، كتابت و ارسال طلاق‏نامه‏
رساله قيدوشين 4 82 48 قوانين ازدواج و احكام نَسَب‏شناس بخش نِزيقيين‏
رساله باوا قَمّا 10 119 44 خسارت‏ها و آسيب‏هاى مستقيم و غيرمستقيم‏
رساله باوامِصيعا 10 119 37 احكام‏اشياءگمشده،نقطه،ديون وقراردادهاى‏كارواجاره‏
باوا بترا 10 176 34 شريك شدن، خريد و فروش، سفته و برات و ارث‏
رساله سَنهدرين 11 113 57 انواع دادگاه‏ها، قوانين كيفرى، اصول دين‏
رساله مَكوت 3 24 9 مجازات با تازيانه‏
رساله شِووعوت 8 49 44 سوگندها
رساله عِدويوت 8 - - مجموعه‏اى از گواهى‏ها بر فتاواى علما
رساله عَوودا زارا 5 76 37 تحذير از روش بت‏پرستان‏
رساله آوُوت 5 - - اخلاق و درخ ارص‏
رساله هورايوت 3 14 19 خطاهاى دادرسى و اصلاح آنها
بخش قُداشيم‏
رساله زِواحيم 14 120 - قوانين قربانى در بت هميقداش‏
رساله مِناحوت 13 110 - قربانى آردى و... ؛ صيصيت و تفيلين‏
رساله حولين 12 142 - قوانين ذبح شرعى و قوانين خوراكى‏
رساله‏بخوروت 9 61 - احكام‏مربوطبه‏اولين‏زايمان‏انسان‏وحيوان‏وحيوانات‏معيوب‏
رساله‏عراخين 9 33 - درباره‏ارزيابى‏هداياى‏تقديمى‏به‏معبدواحكام‏ملوث‏كردن‏آن‏
رساله تِمُورا 7 34 - درباره احكام تعويض هداياى حيوانى معبد
رساله كريتُوت 6 28 - درباره گناهانى كه مجازاتش انقطاع است و درباره قربانى‏هايى كه براى آن پرداخت مى‏شود
رساله مِعيلا 6 22 - درباره‏گناه‏بى‏حرمتى‏كردن‏به‏مقدسات‏معبدوكفاره‏اين‏گناهان‏
رساله تاميد 6 8 - درباره قربانى‏هاى روزانه معبد
رساله ميدوت 5 - - درباره ابعاد و اندازه‏هاى معبد
رساله قينيم 3 - - درباره آنچه بايد در هنگام اختلاط قربانى‏ها انجام داد بخش طهاروت‏
رساله‏كيلْئَييم 30 - - انواع‏گوناگون‏ظروف‏آشپزى‏واثرپذيرى‏آن‏درمقابل‏نجاست‏
رساله اوهالوت 18 - - احكام مربوط به نجاست و ناپاكى ميت وجسد مردار
رساله نِگاعيم 14 - - احكام مربوط به بيمارى برص‏
رساله پارا 12 - - درباره تهيه خاكستر گاو قرمز ماده و طهارت بعد از تماس با جسد ميت‏
رساله طهاروت 10 - - احكام گوناگون طهارت و پاكى‏
رساله ميقوائُوت 10 - - احكام مربوط به حوض‏هايى كه براى انجام غسل ارتماسى ساخته مى‏شوند
رساله نيدا 10 73 13 ناپاكى شرعى زنان‏
رساله مخشيرين 6 - - درباره راه‏هايى‏كه غذاها ازلحاظ شرعى نجس مى‏شوند
رساله زاويم 5 - - درباره‏احكام بيمارى تسلسل بول وچگونگى پاك‏شدن ازآن‏
رساله طوول يوم 4 - - بحث درباره انواع گوناگون نجاسات شرعى‏
رساله يادَييم 4 - - درباره احكام مربوط به‏ناپاكى شرعى دست‏ها
رساله عُوقاصين 3 - - درباره دسته‏بندى اشيائى كه درمقابل نجاست آسيب‏پذيرند