کتاب تورات در زمره کتب آسمانی و مورد تائید تمام ادیان بعنوان یک کتاب روحانی و تاریخی مطرح است .

با توجه به تائید تحریف این کتاب در تفکر ما ، این قسمت شامل نقد و برسی و آشنائی بیشتر با آن میباشد .

 

  توضیحی درباره کتاب مقدس   تورات و عهد عتيق   متن کتاب مقدس